De geschiedenis van de Kapel van het Heilig Aanschijn

De uitwerkingen van Vaticanum II en dus de leegloop en de verwoesting van vele kerken, hebben drie verplegers uit een gebedsgroep doen besluiten om een gemeenschap te stichten om zo het belang van de gelovigen die de Oude Liturgie willen behouden en om de christelijke waarden te waarborgen. Maar ook om zich in stilte te kunnen terugtrekken en om de mystiek van de Latijnse liturgie terug te beleven. Zo werd er intensief gezocht naar een ideale plaats om dit te kunnen realiseren. Na een lange zoektocht werd uiteindelijk op 1 december 1976 door de drie verplegers in Bierbeek een oude boerderij gehuurd aan de Oude Geldenaaksebaan 2.

Op 11 juni 1996 werd deze boerderij, van de familie Deneck, eveneens wonende aan de Geldenaaksbaan in Bierbeek, aan ons verkocht. Het woonhuis werd gebouwd, vermoedelijk rond 1730, met smalle vensters in kruisboog en omkaderd met witte Gobertange natuursteen.

Rechts is de zuidgevel van de Karmel zichtbaar

Naast ons eigendom heeft ooit de houten korenwind molen uit 1830 van het geslacht Van Autgaerden gestaan. Als stille getuigen vindt men nog resten van de molensteen, ingemetseld in de voet van de kapel, en steekt er nog één fier zijn kop op boven de grond langs de straatkant en een voor de oude ingangsdeur. Achter het altaar van O.L.V. van de Karmel in de Barokzijkapel bevindt zich ook nog een oude 11 meter diepe waterput, waarschijnlijk uit dezelfde periode als het woonhuis. Deze lag destijds buiten de muren.

Links is de westgevel van de Karmel zichtbaar

De waterput is in gebruik geweest tot 1985 en kan eventueel opnieuw worden gebruikt.

Na een dringende renovatie van het woongedeelte, werd toelating gevraagd aan de Gemeente voor een gebedsruimte. Na renovatie van de oude schuur als gebedshuis werd op het feest van Christus Koning (1977) de eerste H. Mis opgedragen in een nokvolle kapel. De inrichting van deze kapel is tot stand gekomen met beelden en meubilair uit de beeldenstorm die toen woedde. Een adellijke dame schonk in 1979 aan de broeders 14 grote neogotische kruiswegstaties uit 1902, dewelke rondom het domein zijn geplaatst.

De gelovigen bleven toestromen en op 22 december 1977 werd toen door de oprichters de v.z.w. Broederschap Maranatha opgericht, een vereniging met de wederkomst gedachte van Christus. Een ziener van Bohan bracht talloze pelgrims mee en veel pelgrims die op weg waren van Nederland naar Bohan hadden hun tussenstation gevonden om hier de Oude Liturgie te kunnen bijwonen. Hierdoor werd de Maranathakapel, ten onrechte, geassocieerd met de verschijningen van Bohan. Toen echter in 1985 de heer Theunis plotseling stierf, ging de v.z.w. ter ziele en verlieten bijna alle medebroeders de Gemeenschap. De aparte zelfstandigheid van de Broederschap werd daarom begin negentig opgeheven.

Br. Louis Van den Berg, een van de medestichters, werd intussen lid van de Derde Orde van de Karmel te Haasrode. Uit deze nieuwe richting is het begin van de huidige Karmelgemeenschap ontstaan. Onder leiding van de plaatselijke Deken Fons d’Hoogh werd de v.z.w. geplaatst onder supervisie van het Bisdom. Door Kardinaal Daneels werden priesters uit de omliggende dorpen aangesteld om de eredienst te verzorgen in onze kapel. De kapel verkreeg het indult voor het celebreren van de Latijnse liturgie volgens het missaal van 1962 en werd als semi-publieke kapel, wat betreft het vervullen van de zondagsplicht, gelijk gesteld met de andere parochies. Omwille van het groeiend aantal gelovigen werd in 2004 aan de vergroting van het Godshuis begonnen en het gemeentebestuur heeft de verdere plannen in 2005 goedgekeurd. In 2008 waren ook de bijgebouwen met toiletten en andere voorzieningen gereed.

 

Op 12 november 2011 is broeder Hendrikus van der Wal uit Berg en Dal (NL) hier komen wonen en heeft toen de seculiere Derde Orde van de Karmel een nieuw leven ingeblazen. Hieruit is later de reguliere Derde Orde van de Karmel ontstaan.

Op 14 juni 2014 heeft Mgr. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de kapel ingewijd met de nieuwe naam: Kapel van het H. Aanschijn.

Door de komst in het voorjaar 2013 van de apostolische nuntius Giacinto Berloco, voor het inzegenen en openen van onze tentoonstelling over de Lijkwade, Manoppello en Guadeloupe, en het bezoek van mgr. Léonard heeft niet alleen onze kapel, maar ook de in 2011 opgerichte Reguliere Karmelgemeenschap een officieuze status verworven. Binnenkort hopen we een definitieve status te verwerven.

Het apostolaat van de Karmelbroeders biedt een waaier van activiteiten aan, zoals tentoonstellingen, retraites, bezinningsdagen en bedevaarten. Maar ook ziekenbezoek en sterftebegeleiding en hulp aan mensen die in nood zitten. Deze activiteiten hebben meegebracht dat er vele contacten zijn ontstaan in het binnen- en in het buitenland.

De kapel in 2014

Verheugend en dankbaar is het feit dat onlangs zich enkele kandidaten hebben aangemeld om onze gemeenschap te komen versterken.

Belangrijk is, doordat vele kerken zijn gesloten, men iedere dag terecht kan in onze kapel om te bidden, een kaarsje op te steken, een intentie in het boek te schrijven of gewoon even te rusten.

Op maandag 15 mei 2017 is oude Pels-kistorgel vervangen door een koororgel uit Amstelveen, gebouwd in 1961 door C.Kloppenburg.

 

Br. Joseph Tuts,  2014 Karmelgemeenschap Bierbeek